O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

Srpen 2008

Výpověď pevné linky o2 - 3. díl

11. srpna 2008 v 23:31 | ivzez |  Výpověď pevné linky

Nekalé praktiky tELECOMU (ČTc)
umocněné Telefónicou O2

Výpověď pevné linky potřetí
Telefónica O2 upravila Všeobecné obchodní podmínky, jež vstoupily v platnost v červenci 2008, a jimiž se ruší platnost předchozích Obchodních podmínek. (Dále jen VOP nebo OP.) V nových OP je toho dost na pováženou, postupně se budu zabývat nejkřiklavějšími záležitostmi.
Dnes se (pro změnu) věnuji výpovědi pevné linky. V komentářích k článkům ze 7. listopadu 2007 a z 30. července 2008 se objevily zmínky o jakýchsi kódech, které má Telefónica zasílat zákazníkům poštou. Kód je pak třeba sdělit Telefónice O2 pro ověření výpovědi. Oč jde?
V nových Všeobecných obchodních podmínkách ze dne 1. VII. 2008 s účinností od 7. VII. 2008 (Č.j.: SGŘ - 120/2005) se výpovědi pevné linky věnuje část 9 - "Ukončení smluvního vztahu". Vybírám nejzajímavější části (z pohledu toho, kdo chce zrušit pevnou linku).

Konec smluvního vztahu

Bod 9.1 stanoví, že:
"Smluvní vztah končí odstoupením některé ze smluvních stran od smluvního vztahu, uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby nebo je-li fyzická osoba nezvěstná, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran."
Bod 9.5 stanoví, že:
"Odstoupit od smluvní vztahu může jedna ze stran v případě podstatného porušení smluvních závazků druhou smluvní stranou. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho dodání druhé smluvní straně." Podstatným porušením se rozumí zejména opakované neplnění smluvních závazků přes písemné upozornění na možnost jednostranného ukončení smluvního vztahu.
Bod 9.7
upozorňuje na možnost odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí do 14 dnů od uzavření v přépadě, že byla smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku (smlouvy uzavřené na ulici apod.)
Bod 9.8 opakuje, že:
"U smluv uzavřených na dobu určitou končí smluvní vztah uplynutím dohodnuté doby."
Bod 9.9 Ukončení smluvního vztahu výpovědí:
a) Zákazník je oprávněn vypovědět smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou i určitou i bez udání důvodu.
b) Dojde-li k podstatné změně smluvních podmínek, která představuje pro Zákazníka jejich zhoršení, má Zákazník právo bez sankce ukončit smluvní vztah výpovědí na základě vyrozumění Poskytovatele o návrhu podstatných změn smluvních podmínek, který představuje jejich zhoršení. Výpověď musí být dodána Poskytovateli nejpozději do dvou měsíců ode dne účinnosti takovéto změny.
Bod 9.11 nově stanoví, že:
"Zákazník je oprávněn vypovědět smluvní vztah telefonicky, a to na základě sdělení unikátního alfanumerického kódu, který Poskytovatel pro tento účel zašle Zákazníkovi na jeho žádost na adresu Zákazníkova bydliště, resp. sídla.
U případné písemné výpovědi je rovněž nutné sdělit unikátní kód, s výjimkou případů, kdy je Zákazník jednoznačně identifikován anebo kdy tak stanoví příslušné Provozní podmínky. V případě, že Zákazník není jednoznačně identifikován, písemná výpověď neobsahuje unikátní kód a Zákazník ho ani během výpovědní doby Poskytovateli nesdělí, má se za to, že výpověď nebyla podána oprávněnou osobou."
POZNÁMKA:
Bohužel není nikde vysvětleno, kdy je Zákazník jednoznačně identifikován. Čekala bych, že zákazník, který doručí písemnou výpověď osobně na Telepoint, může být jednoznačně identifikován podle občanského přůkazu.
Jeden komentář ale uvádí, že Telepoint odeslal Zákazníka domů s tím, že oni výpovědi neřeší, a odkázal jej na Zákaznickou linku kvůli kódu. Přiznávám, že teď nevím, co si o tom mám myslet. Vidím dvě možnosti:
  1. Zákazník se mýlí - nebyl na Telepointu, nýbrž v tzv. "partnerské" prodejně, která skutečně výpovědi neřeší.
  2. Telefónica O2 umocnila nekalé a zdržovací praktiky někdejšího Telecomu, zrušila možnost výpovědět pevnou linku v Telepointu, aby se zákazníci museli obracet na Zákaznickou linku.

JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA:

Jestli Telefónica O2 opravdu sáhla k dalšímu zdržovacímu manévru, a znemožnila zákazníkům podat výpověď na Telepointech, nebylo by na místě jí to usnadňovat! Řešení vidím v písemné výpovědi s ověřeným podpisem [= Vyplněnou výpověď se všemi náležitostmi (referenční číslo, ...) podepsat před notářem nebo pracovníkem obecního úřadu, který je oprávněn ověřovat podpisy (NEZAPOMENOUT občanský průkaz)]. Za ověření podpisu sice zaplatíte poplatek, ale půjde asi o desetinu toho, co byste O2 zaplatili za další měsíc jenom v paušálu. U písemné výpovědi s ověřeným podpisem může Telefónica těžko argumentovat tím, že Zákazník není jednoznačně identifikován.
Výpovědní lhůta činí třicet dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dodání výpovědi druhé smluvní straně, resp. u telefonické výpovědi po ověření unikátního alfanumerického kódu podle odstavce 9.11, není-li v příslušných Provozních podmínkách stanoveno jinak.

Zrušení pevné linky - Oddalování ze strany Telefónicy O2

Unikátní alfanumerický kód:
Zdálo by se, že ověření zákazníka prostřednictvím unikátního kódu je ve prospěch zákazníků O2. Bylo by to v pořádku, kdyby výpověď začala běžet druhý den po oznámení zákazníka, že chce pevnou linku zrušit. Telefónica O2 by poštou zaslala kód a zákazník by jej v průběhu výpovědní lhůty k výpovědi doplnil buď telefonicky na Zákaznické lince nebo písemně na adresu, kam zaslal výpověď. Jelikož Telefónica ve Všeobecných obchodních podmínkách stanoví, že výpověď začíná běžet až po ověření alfanumerického kódu, vidím to jenom jako další házení klacků pod nohy těm, kdo se rozhodli s touto veskrze "korektní" společností rozloučit.