O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

Výpověď pevné linky o2 - 3. díl

11. srpna 2008 v 23:31 | ivzez |  Výpověď pevné linky

Nekalé praktiky tELECOMU (ČTc)
umocněné Telefónicou O2

Výpověď pevné linky potřetí
Telefónica O2 upravila Všeobecné obchodní podmínky, jež vstoupily v platnost v červenci 2008, a jimiž se ruší platnost předchozích Obchodních podmínek. (Dále jen VOP nebo OP.) V nových OP je toho dost na pováženou, postupně se budu zabývat nejkřiklavějšími záležitostmi.
Dnes se (pro změnu) věnuji výpovědi pevné linky. V komentářích k článkům ze 7. listopadu 2007 a z 30. července 2008 se objevily zmínky o jakýchsi kódech, které má Telefónica zasílat zákazníkům poštou. Kód je pak třeba sdělit Telefónice O2 pro ověření výpovědi. Oč jde?
V nových Všeobecných obchodních podmínkách ze dne 1. VII. 2008 s účinností od 7. VII. 2008 (Č.j.: SGŘ - 120/2005) se výpovědi pevné linky věnuje část 9 - "Ukončení smluvního vztahu". Vybírám nejzajímavější části (z pohledu toho, kdo chce zrušit pevnou linku).

Konec smluvního vztahu

Bod 9.1 stanoví, že:
"Smluvní vztah končí odstoupením některé ze smluvních stran od smluvního vztahu, uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby nebo je-li fyzická osoba nezvěstná, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran."
Bod 9.5 stanoví, že:
"Odstoupit od smluvní vztahu může jedna ze stran v případě podstatného porušení smluvních závazků druhou smluvní stranou. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho dodání druhé smluvní straně." Podstatným porušením se rozumí zejména opakované neplnění smluvních závazků přes písemné upozornění na možnost jednostranného ukončení smluvního vztahu.
Bod 9.7
upozorňuje na možnost odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí do 14 dnů od uzavření v přépadě, že byla smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku (smlouvy uzavřené na ulici apod.)
Bod 9.8 opakuje, že:
"U smluv uzavřených na dobu určitou končí smluvní vztah uplynutím dohodnuté doby."
Bod 9.9 Ukončení smluvního vztahu výpovědí:
a) Zákazník je oprávněn vypovědět smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou i určitou i bez udání důvodu.
b) Dojde-li k podstatné změně smluvních podmínek, která představuje pro Zákazníka jejich zhoršení, má Zákazník právo bez sankce ukončit smluvní vztah výpovědí na základě vyrozumění Poskytovatele o návrhu podstatných změn smluvních podmínek, který představuje jejich zhoršení. Výpověď musí být dodána Poskytovateli nejpozději do dvou měsíců ode dne účinnosti takovéto změny.
Bod 9.11 nově stanoví, že:
"Zákazník je oprávněn vypovědět smluvní vztah telefonicky, a to na základě sdělení unikátního alfanumerického kódu, který Poskytovatel pro tento účel zašle Zákazníkovi na jeho žádost na adresu Zákazníkova bydliště, resp. sídla.
U případné písemné výpovědi je rovněž nutné sdělit unikátní kód, s výjimkou případů, kdy je Zákazník jednoznačně identifikován anebo kdy tak stanoví příslušné Provozní podmínky. V případě, že Zákazník není jednoznačně identifikován, písemná výpověď neobsahuje unikátní kód a Zákazník ho ani během výpovědní doby Poskytovateli nesdělí, má se za to, že výpověď nebyla podána oprávněnou osobou."
POZNÁMKA:
Bohužel není nikde vysvětleno, kdy je Zákazník jednoznačně identifikován. Čekala bych, že zákazník, který doručí písemnou výpověď osobně na Telepoint, může být jednoznačně identifikován podle občanského přůkazu.
Jeden komentář ale uvádí, že Telepoint odeslal Zákazníka domů s tím, že oni výpovědi neřeší, a odkázal jej na Zákaznickou linku kvůli kódu. Přiznávám, že teď nevím, co si o tom mám myslet. Vidím dvě možnosti:
 1. Zákazník se mýlí - nebyl na Telepointu, nýbrž v tzv. "partnerské" prodejně, která skutečně výpovědi neřeší.
 2. Telefónica O2 umocnila nekalé a zdržovací praktiky někdejšího Telecomu, zrušila možnost výpovědět pevnou linku v Telepointu, aby se zákazníci museli obracet na Zákaznickou linku.

JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA:

Jestli Telefónica O2 opravdu sáhla k dalšímu zdržovacímu manévru, a znemožnila zákazníkům podat výpověď na Telepointech, nebylo by na místě jí to usnadňovat! Řešení vidím v písemné výpovědi s ověřeným podpisem [= Vyplněnou výpověď se všemi náležitostmi (referenční číslo, ...) podepsat před notářem nebo pracovníkem obecního úřadu, který je oprávněn ověřovat podpisy (NEZAPOMENOUT občanský průkaz)]. Za ověření podpisu sice zaplatíte poplatek, ale půjde asi o desetinu toho, co byste O2 zaplatili za další měsíc jenom v paušálu. U písemné výpovědi s ověřeným podpisem může Telefónica těžko argumentovat tím, že Zákazník není jednoznačně identifikován.
Výpovědní lhůta činí třicet dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dodání výpovědi druhé smluvní straně, resp. u telefonické výpovědi po ověření unikátního alfanumerického kódu podle odstavce 9.11, není-li v příslušných Provozních podmínkách stanoveno jinak.

Zrušení pevné linky - Oddalování ze strany Telefónicy O2

Unikátní alfanumerický kód:
Zdálo by se, že ověření zákazníka prostřednictvím unikátního kódu je ve prospěch zákazníků O2. Bylo by to v pořádku, kdyby výpověď začala běžet druhý den po oznámení zákazníka, že chce pevnou linku zrušit. Telefónica O2 by poštou zaslala kód a zákazník by jej v průběhu výpovědní lhůty k výpovědi doplnil buď telefonicky na Zákaznické lince nebo písemně na adresu, kam zaslal výpověď. Jelikož Telefónica ve Všeobecných obchodních podmínkách stanoví, že výpověď začíná běžet až po ověření alfanumerického kódu, vidím to jenom jako další házení klacků pod nohy těm, kdo se rozhodli s touto veskrze "korektní" společností rozloučit.
 

Připojuji se k O2 OFF

31. července 2008 v 0:06 | ivzez |  MEZihRY
Je mi líto, že O2 OFF končí. Doufám, že se Adam nebude zlobit, pozvednu-li pomyslný prapor a pokusím-li se jej kousek poponést.
Adam Koppel měl s Telefónicou O2problémy, které jej nakonec přiměly přejít k jinému operátorovi (mne zase problémy s Českým Telecomem přiměly pevnou linku zrušit). Adamovu anabázi (O2 OFF) sleduji poněkud zpovzdálí, takže jsem teprve nedávno zjistila, že Adam s O2 OFF skončil.
Škoda!

Nikdy bych si nepomyslela, ...

30. července 2008 v 16:51 | ivzez |  MEZihRY
... že se částečně zastanu Telefónicy O2.

Prvním impulsem k tomuto zamyšlení byly komentáře Livingdeada, které mi napsal k článku "Výpověď pevné linky O2 aneb .." a jeho články o pracovních podmínkách a práci operátorů O2. Druhým, závažnějším, byl článek "Pozor na nevyžádané balíčky u O2" od DonaBahno. Zatímco první z obou jenom neadekvátně (z mého pohledu) reagoval na konkrétní pracovní situaci, druhý psal po rozvaze. Oba dva píší mj. o jedné z praktik Telefónicy O2, totiž o tom, že operátoři Zákaznické linky podvodně objednávají služby a zasílají samoinstalační balíčky nic netušícím zákazníkům. Livingdead navíc tvrdí, že k nepoctivému jednání nutí operátory Telefónica O2. Každý z obou dvou vidí záležitost s podváděním operátorů Zákaznické linky O2 trochu jinak, ale ani jeden z nich záležitost více nerozvedl. Škoda. Určitě by to bylo zajímavé čtení. Ale takhle aspoň dali prostor mně. Děkuji za inspiraci.
(Nejen) Livingdead by si měl uvědomit, že nastavení tvrdých pracovních podmínek a vysokých limitů prodeje ze strany zaměstnavatele je věc jedna, podvodné objednávání (aktivace) služeb nepoctivými zaměstnanci Telefónicy O2 věc druhá. Telefónica O2 jistě nepočítala s nepoctivostí operátorů a rozhodně nikoho k nepoctivému nebo podvodnému jednání nenutí a nenutila. Domnívám se, že naprostá většina operátorů jedná s klienty poctivě, a k podvodným praktikám nesahá. Nezvládá-li operátor požadavky zaměstnavatele, měl by se poohlédnout po jiné práci a neuchylovat se k podvodům. To ostatně platí o jakémkoliv povolání. Tolik ono výše zmíněné zastání.

Podvody operátorů Zákaznické linky Telefónicy O2

Na záležitost s podvody operátorů je ale třeba se podívat ještě z dalších úhlů. (Druhá strana mince:) O kvalitách firmy vypovídá i to, jak kvalitní a poctivé zaměstnance si vybírá a zaměstnává.
Čekala bych, že člověk neobjednaný balíček prostě nepřevezme a nechá jej ležet na poště. Nevyzvednutý balíček se po nějaké době vrátí zpět odesílateli. Odesílatel, kterému se vrací více balíčků, než obvykle, se bude záležitostí zabývat, zjistí, že se častěji vracejí "objednávky" některých operátorů, a s těmi se rozloučí. (Bylo by rozumné nahrávat všechny hovory s operátory zákaznické linky, a to nejen kvůli nepoctivým operátorům - i mezi zákazníky se najdou tací, kteří službu objednají, ale po opětovném zvážení se rozhodnou jinak a objednávku pak popírají.) Protože by dohledání konkrétních operátorů nějakou chvilku trvalo, postaral by se kvalitní telekomunikační operátor také o ochranu zákazníků. Kvalitnímu poskytovateli jakýchkoliv služeb by totiž šlo o spokojenost zákazníků/klientů, kteří pak přivedou zákazníky další. (Kvalitnější služby by mu následně ušetřily nemalou část nákladů na reklamu.)
Základní podmínkou aktivace jakékoliv služby se závazkem na 6, 12, 18, 24 nebo 36 měsíců by měla být smlouva, podepsaná oběma stranami. Smlouva, sjednaná na dobu určitou, by měla začít běžet okamžitě a skončit automaticky vypršením sjednané lhůty. Automatické obnovení smlouvy by vůbec nemělo přicházet v úvahu. NAOPAK: o případné prodloužení smlouvy nebo o změnu ve slouvu na dobu neurčitou by zákazník měl požádat. Umělé prodlužování smluvního vztahu zavedl již Telecom, aktivace jiných služeb, než klient objednal, je také praktika z dob Telecomu. Telefónica O2 zavedené vylepšila tím, že smluvní období 12 měsíců začíná běžet až prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla smlouva podepsána a tím, že smlouvu, sjednanou na rok je nutné vypovědět, přičemž výpověď lze dát až po uplynutí sjednaných 12 (= 13) měsíců. Ano, počítáte správně: uzavřít s Telefónicou O2 smlouvu na jeden rok znamená platit Telefónice paušál nejméně 15 měsíců (viz Všeobecné obchodní podmínky O2).
Poskytovatel by před skončením termínované smlouvy mohl zákazníka kontaktovat s novou nabídkou. Smlouva by měla mj. stanovit i pravidla pro odstoupení od smlouvy. Telefónica O2 se snaží zákazníkům vyhovět rychle, proto aktivuje služby na základě pouhé telefonické objednávky. Snaha vyhovět zákazníkům se sice může jevit jako chvályhodná, ale já se domnívám, že by bylo rozumnější poskytování služby podmínit vrácením podepsané smlouvy např. do 30 dnů od aktivace. Pokud by klient tuto podmínku nesplnil, byla by Telefónica O2 oprávněna od smlouvy odstoupit s následným doúčtováním plné ceny zařízení (modemu, set top boxu) a aktivace služby (pochopitelně jenom za předpokladu, že poskytla slevu/y - např. modem za Kč 1,- ap.) Klient by mohl od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud by poskytované služby nesplňovaly slíbené parametry nebo v případě, že poskytovatel aktivuje jinou službu, než si zákazník objednal, ...
Kvalitní poskytovatel by smluvně ošetřil podmínky poskytování služeb, objednaných telefonicky. Např.: "Služby, objednané prostřednictvím Zákaznické linky, aktivuje klient až skutečným zapojením služby". Další možností by mohlo být kurýrní doručování, při němž by si kurýr nechal vedle potvrzení převzetí zásilky podepsat i objednávku. Velice snadno lze ošetřit i poštovní zásilky: Adresování do vlastních rukou a doručenka zajistí, že zásilku převezme skutečný adresát, nikoliv (byť v dobré víře) jiný člen rodiny. Nemá-li Telefónica O2 zasílání poštou ošetřeno, je aktivace služby, jejíž objednávku zákazník nepodepsal, již okamžikem převzetí balíčku nezákonným obohacováním poskytovatele telekomunikařních služeb na úkor klienta, jímž by se měl zabývat nejen Český telekomunikační úřad, ale i orgány, pověřené trestním stíháním. (Že jde o jednání nemorální, jistě není třeba dodávat.)
 


Výpověď pevné linky o2 - 2. díl

30. července 2008 v 7:15 | ivzez |  Výpověď pevné linky

Zrušení smluvního vztahu s Telefónicou O2

Když jsem nahlédnutím do statistik zjistila, že nejvíc návštěvníků přišlo kvůli zrušení nebo výpovědi pevné linky O2, rozhodla jsem se jim hledání trochu usnadnit. Návštěvníci bLOgU ZOUFALÉhO kLiENTA tELECOMU na stránkách Google a Seznamu nejčastěji vyhledávali:
 1. Výpověď pevné linky O2
 2. Zrušení pevné linky O2
 3. Formulář pro výpověď pevné linky
 4. Žádost o zrušení pevné linky
 5. Jak zrušit pevnou linku O2
 6. Jak skončit s pevnou linkou od O2
Od 7. listopadu 2007 přišlo jenom na článek o zrušení pevné linky téměř 18 tisíc návštěvníků. Mám pocit, že lidí, hledajících, jak zrušit pevnou linku, neubývá. Zkrátila jsem tedy původní článek "Výpověď pevné linky O2 aneb ..." na 1 stránku. Článek "Výpověď/Zrušení pevné linky O2 krok za krokem" si nyní spolu s formulářem výpovědi pevné linky O2 můžete stáhnout ve formátech .doc, .rtf, .odt .sxw a .pdf. V komentářích se čtenáři ptali i po možnosti změny tarifu pro domácnost. "Žádost o změnu cenového tarifu/balíčku" pro domácnosti si tedy také můžete stáhnout zde. - Kdo má neustále hledat, kam Telecom nebo dnes už Telefónica O2 dokumenty zase schoval(a)?! (Ve hře na schovávanou byl Český Telecom mistrem světa a Telefónica O2 je mu těsně v patách!)

DOPORUČENÍ:

Setkala jsem se s tím, že někteří lidé odevzdali telefon spolu s výpovědí Telepointu a chtěli ještě zaslat písemnou výpověď do Brna. Vzhledem k tomu, že Telefónica O2 nekalé praktiky Telecomu rozšírila, se obávám, že případná "zdvojená" výpověď pevné linky O2 povede k tomu, že Telefónica O2:
 1. BUĎ vezme v potaz až druhou výpověď (= výpovědní doba začne běžet až prvním dnem zúčtovacího období, jež bude následovat po doručení druhé výpovědi)
 2. NEBO si těsně před skončením výpovědní lhůty vyžádá upřesnění termínu ukončení smluvního vztahu, což by mohlo vést k prodloužení (skluz do následujícího zúčtovacího období nebo nová výpověď) a delšímu placení paušálu.
Doporučuji proto vybrat si pouze jednu z obou možností - buď předat výpověď pevné linky O2 osobně a nechat si potvrdit převzetí NEBO výpověď pevné linky O2 zaslat doporučené s doručenkou. (Pošta Vám doručenku vrátí s potvrzeným datem převzetí výpovědi.)

KE STAŽENÍ:

"Výpověď/Zrušení pevné linky O2 krok za krokem" a "Výpověď pevné linky O2" (oba dokumenty v jednom archivu .zip):
Samotná "Výpověď pevné linky O2" (v archivu .zip):
Samotný návod mohu v případě zájmu (pište do komentářů) přidat. Prozatím vycházím z toho, že ten, kdo hledá radu, jak zrušit pevnou linku O2 bude potřebovat i "formulář pro výpověď pevné linky O2".

aktz a REkLAMACE u o2

25. února 2008 v 3:32 | ivzez |  tELECOM

NEŘÍKEJ HOP, DOKUD NEPŘESKOČÍŠ ... aneb
KDYŽ LEVÁ RUKA NEVÍ, CO DĚLÁ PRAVÁ


V listopadu jsem závěru článku o Výpovědi pevné linky uvedla, že jsem nakonec se všemi reklamacemi uspěla. To bylo poněkud předčasné.
V půlce února jsem obdržela dopis od advokátní kanceláře TŘÍSKA & ŽÁK, která "převzala zastoupení obchodní společnosti Optimakonzult, a. s. ve věci vymáhání úhrady za poskytnuté telekomunikační služby". Vedle "dlužné" částky požaduje též úroky z prodlení. Neuhradím-li "dlužnou" částku s příslušenstvím do 29. února 2008, přistoupí advokátní kancelář k vymáhání uvedené pohledávky u Telekomunikačního úřadu. V příloze byla "kopie dopisu z 29. října 2007", adresovaného mně. Tento "dopis" bez podpisu a razítka ("Ředitelka pro správu pohledávek" by si zřejmě měla zopakovat ZŠ, aby se naučila podepisovat) jsem neobdržela. Byla bych reagovala ihned! Pochopitelně chybí jakýkoliv doklad o tom, že bych o2 něco dlužila.
Zavolala jsem do advokátní kanceláře a oznámila, že o2 nic nedlužím. Kancelář mi odpověděla, že mohu-li doložit, že jsem částku již zaplatila, bude všechno v pořádku. Odvětila jsem, že jsem částku neuhradila a hradit nebudu, protože mi o2 neoprávněně účtovala jinou službu, než jsem objednala. Účtovanou službu jsem neobjednala ani nečerpala. Má-li společnost o2 jiný názor, měla by jej podložit a doložit. Dozvěděla jsem se, že si na o2 stěžuje více klientů, a že advokátní kancelář hodlá věc s o2 řešit začátkem března 2008.
Dále jsem telefonicky kontaktovala paní z reklamací o2 v Pardubicích, s níž jsme reklamace v prosinci 2006 uzavřely. Naštěstí všechno schovávám, takže jsem jí mohla zaslat původní korespondenci i přehled objednaných a čerpaných služeb spolu s přehledem neoprávněně fakturovaných částek a samozřejmě i kopii původní webové stránky, jíž Telecom paušál na Dial-Up nabízel. Paní mi slíbila, že zavolá na pohledávky do Prahy a sdělí mi výsledek. Druhý den po tomto telefonátu mne kontaktovalo oddělení pohledávek s tím, že je vše v pořádku, a že s advokátní kanceláří vše sami vyřídí.Mohla bych si spokojeně zamnout ruce a být ráda, že vše dobře dopadlo. Mně to ale nestačí.
Oddělení pohledávek o2 by podle mého názoru mělo reklamacím věnovat více pozornosti. U probíhajících reklamací se poměrně často stává, že zákazník spornou částku neuhradí, protože by se s ní už nemusel setkat. Před předáním "pohledávky" vymahačské firmě by bylo vhodné stav reklamace zkontrolovat. Byla-li totiž reklamace uznána, nemá již zákazník povinnost spornou částku zaplatit. Opatření, jež stanoví, že zákazník musí zaplatit a pak teprve může reklamovat, považuji nejen já za silně nemorální.
Já jsem Telecomu přeplatila Kč 1.245,65. Telefónica mi po částečním uznání reklamací chtěla poslat příkaz k úhradě na zbylou (mimochodem pořád v probíhající neuzavřené reklamaci) částku Kč 1.167,50. Omylem mi ale tuto částku v říjnu 2006 převedla na účet, takže můj přeplatek dnes činí již jen Kč 78,15. Všechny reklamace nakonec byly uznány a uzavřeny s tím, že na vrácení přeplatku netrvám. Kdyby ale nedošlo k tomu omylu, ...
I v Telefónice se můžete setkat se slušnými a rozumnými lidmi. Za problémy nás klientů jsou podle mého názoru zodpovědni nikoliv řadoví zaměstnanci, ale management o2, který stanovuje ta nesmyslná pravidla a postupy, při nichž levá ruka (Oddělení pohledávek) neví, co dělá ruka pravá (Oddělení reklamací).
Kdyby Telefónice O2 šlo o poskytování kvalitních služeb, vyházela by 3/4 až 4/5 pražského managementu a zaměstnala více techniků a lidí v odděleních pro styk se zákazníky, reklamací, technické podpory, zákaznické linky, ... a, v neposlední řadě, "nespokojených" techniků a operátorů, kteří o svě práci přemýšlejí, a jejichž práce má díky tomu odpovídající výsledky.
MALÉ ODBOČENÍ: Telefónica dohledala "technika" i "operátora", kteří se na podzim 2006 odvážili vyjádřit svůj názor na práci u společnosti o2 v internetu, a dala jim výpověď. Píše o tom v časopisu, vydávaném pro zaměstnance firmy, kde svůj postup zdůvodňuje tím, že "to, co je důvěrné, musí důvěrné zůstat". V červnu 2007 jsem nastoupila na chvilku do o2 (odešla jsem ve zkušební lhůtě). Jedním z bodů pracovní smlouvy je zákaz jakéhokoliv publikování skutečností, s nimiž se pracovník během své práce setká. (Pro o2: Se smlouvou jsem se setkala před začátkem práce!) Co soudíte o firmě, která si zjevně loyalitu svých zaměstnanců nezaslouží, a vynucuje si ji pod pohrůžkou ztráty zaměstnání?
Pak by ubylo nespokojených zákazníků a tento blog by ztratil svůj účel. (Věřte mi, že bych z toho měla radost.) Telefónice by se to v brzké době vrátilo v podobě vyššího zájmu o pevnou linku a ve snížení odlivu majitelů pevných linek. Zákazníci od O2 přestanou odcházet pouze v případě, že Telefónica začne kvalitně poskytovat služby, o něž lidi mají zájem, a přestane je podmiňovat zřizováním služeb, o něž zájem nemají. Klasickým všeobecně kritizovaným příkladem je nemožnost zavedení internetu bez povinnosti platit paušál za hlasové služby. To, že lidé o hlasové služby zájem nemají, je výsledkem dlouhodobého přístupu Telecomu (potažmo i ČTÚ) ke kvalitě služeb i k zákazníkům, což Telefónica bohužel víc než ochotně převzala.
DRUHÉ ODBOČENÍ
Advokátní kancelář TŘÍSKA & ŽÁK, obch. společnost Optimakonzult, a. s.:

Poněkud mne zaráží skutečnost, že někdo, zejména ale člověk, vzdělaný v oblasti práva, převezme "pohledávky" o2, aniž by si k vymáhání "dluhů" vyžádal/i dostatečné podklady. Pohrůžka "vymáháním pohledávky u Telekomunikačního úřadu" je trošku úsměvná. Jsem zvědava, čeho by se od ČTÚ domohli. Možná kdyby pan Mgr. Ing. místo předložky "u" použil jinou předložku ... (použitou formulaci si lze vysvětlit více způsoby).
aktz na svých webových stránkách nabízí mj. vymáhání a správu pohledávek. Argumentuje: "Již samotná skutečnost, že se v procesu vymáhání pohledávky objeví advokátní kancelář, přiměje mnoho dlužníků uhradit dlužnou částku a není nutno přistupovat k samotnému soudnímu řízení". Myslím, že tato formulace mnohé vysvětluje.
Zdá se mi, že se advokátní kancelář TŘÍSKA & ŽÁK (Praha 1, Národní 28) uchýlila k jednání, jež používají různé "vymahačské" firmy: "Pohrozíme a lidé zaplatí". Na některé lidi takto formulovaný dopis zapůsobí očekávaným způsobem, takže radši zaplatí, aby měli klid. Neměli by si ale být právě právníci vědomi toho, že když někoho zastupují a jeho jménem něco požadují, měli by si k pohledávkám od "věřitelů" vyžádat veškerou dokumentaci, jež potvrzuje jejich oprávněnost? Neměli by v prvním kontaktu s domnělým dlužníkem doložit oprávněnost požadavku a místo použití pohrůžek spíše navrhnout možná řešení?
Nechci nikterak snižovat právní kvality advokátní kanceláře TŘÍSKA & ŽÁK. Zřejmě doposud zastupovala pouze slušné klienty, takže ji nenapadlo očekávat nějaké nesrovnalosti. V případě převzetí "pohledávek" O2 je ale na místě značná opatrnost. Vzhledem k solidnosti a korektnosti O2 je dost pravděpodobné, že část "pohledávek" nebude oprávněných, protože Telefónica sahá k vymáhání již v době, kdy ještě nebyly uzavřeny reklamace. Nejde jen o mou osobní zkušenost a o zkušenosti mých čtenářů, na toto téma existují (nejen) v internetu desítky (možná i stovky) článků a stížností. Pojmem "neoprávněné pohledávky" nemíním pouze faktury za neposkytnuté (neobjednané) služby, ale i sporné částky v probíhajících, dosud neuzavřených reklamačních řízeních. Domnívám se totiž, že by Telefónica O2 měla napřed uzavřít reklamační řízení a teprve potom vymáhat skutečné pohledávky (dluhy).
ZÁVĚREM:
Je škoda, že se ochraně zákazníka v tomto případě nevěnuje také Český telekomunikační úřad. ČTÚ je snad jediná organizace, která by mohla jednání o2 nějak ovlivnit. Tento článek by měl poradit s dalším postupem lidem, od nichž společnost Telefónica O2 neoprávněně vymáhá zaplacení neobjednaných služeb. Rozhodně nezamýšlí radit nebo pomáhat "notorickým" neplatičům.

Změna webu o2

23. února 2008 v 2:11 | ivzez |  tELECOM
Tento článek jsem začala psát už 24. ledna 2008 - hned po změnách webu o2, jež přinesly pár zlepšení, ale také "zmizení" či přesuny některých dokumentů a odkazů. Chvíli mi trvalo stránky důkladněji projít, takže článek dokončuji až dnes. Hned v lednu jsem v článku o Výpovědi pevné linky upravila všechny odkazy, takže jsou funkční i po změnách.
Každý ze zákazníků Telecomu/Telefónicy O2 se pravděpodobně setkal se Zákaznickou linkou. Ještě si vzpomínám, jak nesnadné bylo se "proklikat" nabídkou až k požadované službě nebo přímo k operátorovi. Myslím si, že by se Vám proto mohla hodit schemata zákaznické linky (všechny odkazy vedou na stránky o2).
 1. pevná linka
 2. mobil (paušály)
 3. mobil (předplacená karta)
 4. technická podpora
Máte-li několik dotazů k více službám nebo Vám jde o přímé spojení s operátorem z jiných důvodů, je dobré se schematem neřídit a nemačkat žádnou z nabízených voleb. Systém Vás bude upozorňovat, že nemáte zapojenu tónovou volbu a bude Vám radit, jak ji máte zapojit. Na to nereagujte a jenom vyčkávejte. Systém Vás po nějaké době přepojí na některého operátora.
Stačí-li Vám nabízené schéma, doporučuji (stejně jako O2) věnovat pozornost výběru podle druhu služby, abyste se snáze dostali k požadovanému.

Sleva 20% z ceny paušálu

23. února 2008 v 0:53 | ivzez |  MEZihRY

aneb Dodatek k dobře zastrčené marketingové akci:

Asi před měsícem (kolem 22. ledna 2008) změnila o2 internetové stránky. (Dočetla jsem se, že stránek je přes 30 tisíc. Přiznám se, že se mi to nezdá pravděpodobné, možná někdo omylem přidal nějakou nulu.)
Jak se dalo čekat, zmizela nabídka na stažení obchodních podmínek k poskytnutí dočasné slevy na paušálu. Protože o slevu na paušálu na následující 3 měsíce lze požádat jenom do konce února, popíši zde postup:
 1. Stáhněte si ode mne Obchodní podmínky a vytskněte je.
 2. S vytištěnými OP zajděte na nejbližší Telepoint nebo smluvní prodejnu O2.
 3. Tam se napřed pravděpodobně budou tvářit, že nic takového neexistuje, po přečtení vytištěných OP s Vámi ale žádost sepíší.
 4. Slevu na paušálu budete čerpat po dobu 3 měsíců počínaje začátkem příštího účtovacího období.
A JEŠTĚ JEDNA DROBNOST:
V komentářích se někdo zmínil, že nemůže na webu O2 najít odkaz na formulář pro změnu tarifu. Já jsem sice odkaz našla, ale není funkční. Upozornila jsem O2 a požádala o odpověď. Protože mi Telefónica za 6 týdnů nezvládla odpovědět, stáhla jsem "Žádost o změnu tarifu pro bytové stanice" opět k sobě - člověk u O2 nikdy neví, jak dlouho by byl jejich odkaz platný. :(
Optimalizace - Pagerank.cz: optimalizace PageRank.cz

Naschvál zastrčená akce

20. ledna 2008 v 19:07 | ivzez |  MEZihRY
Překladatel reklamštiny - Don Bahno napsal 11. prosince 2007 článek, zabývající se mj. vyhláškou ČTÚ, plánovaným sjednocením paušálů za bytové a podnikové pevné linky … "20% sleva na paušál a změny pevných tarifů", v němž zmiňuje i jednu "naschvál zastrčenou marketingovou akci".
Jde o akci O2: V období od 1. prosince 2007 do 29. února 2008 lze požádat o krátkodobé snížení měsíční ceny za používání pevné linky. K datu podání žádosti je třeba mít uhrazena všechna dřívější vyúčtování. Slevu nelze využít s tarify O2 Mini ani O2 Expres Mini. Tuto krátkodobou slevu nelze kombinovat s jinými/dalšími slevami. Nabídka se nevztahuje na digitální linky ISDN2, ISDN30 a 2MBL. O2 si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoliv předčasně ukončit.
Zákazníci, kteří podle Obchodních podmínek o slevu požádají, získají po dobu následujících tří měsíců slevu Kč 80,68 (částka bez DPH: 67,80). Není to sice nijak závratná částka, ale vzhledem k tomu, jak Telefónica zákazníky odírá a ždímá, by bylo škoda jí nevyužít. Škoda každé koruny, kterou člověk nechá Telefónice navíc.
V Obchodních podmínkách se píše o podání žádosti telefonicky nebo písemně. Adresa pro zaslání písemné žádosti však není uvedena a na zákaznické lince se o slevu také požádat nedá, protože operátoři o akci nevědí (alespoň tvrdí, že žádná taková akce neprobíhá).
Opravdu dobře zastrčená nabídka. Mimochodem informace o ní sice na webu O2 najdete, ale na místě, kde byste je sotva hledali - pod "Ostatními datovými službami".

Obchodní podmínky pro poskytnutí
krátkodobé slevy ke stažení:

 1. od ivzez
 2. z webu o2
  (www.cz.o2.com/file_sup/333902/Obchodni_podminky_sleva_na_pausal_3x20_.pdf)
V závorce uvádím odkaz na OP v "neklikatelné" formě - možná, že se někomu bude hodit při dohadování se zákaznickou linkou.
Pro všechny případy ještě doplním cestu, abyste případně mohli oprátora nasměrovat: www.cz.o2.com > Osobní > Péče a podpora (nahoře nad logem o2) > Dokumenty ke stažení (v levém sloupci dole - modře podbarvené odkazy) > Datové a internetové služby > Ostatní datové služby > Obchodni_podminky_sleva_na_pausal_3x20_.pdf.
Projdete-li si výše uvedenou cestu, zjistíte, že OP pro slevu na paušálu za používání pevné linky musíte hledat v internetových a datových službách. Zadáte-li název dokumentu do vyhledávání na stránce s dokumenty ke stažení, vyhledávač o2 dokument "nenajde". (Přesněji: nenašel v sobotu 19. ledna 2008 odpoledne.)

Výpověď pevné linky O2 aneb...

7. listopadu 2007 v 16:34 | ivzez |  Výpověď pevné linky

...jak zkrátit zrušení pevné linky O2 na minimum
V poslední době jsem četla několik článků o problémech s ukončením smlouvy s O2 a také pár rad, jak postupovat. Většina těchto postupů (např.: MyšMaš) radí obrátit se v prvním kroku na zákaznickou linku. To by byl logický postup, kdyby operátoři linky měli ohledně zrušení pevné linky stejné pravomoci, jako k uzavírání smluv nových. Protože tomu tak není, je telefonát na zákaznickou linku jen dalším oddálením a prodloužením smluvního vztahu minimálně o jeden, častěji ale o 2, 3 nebo 4 měsíce. To vyplývá z chytrolínských praktik, opatření a ustanovení Telecomu. Název Telecom je zde zcela na místě, protože O2 pouze převzala zavedené. Vylepšení O2 spočívá v přesouvání a schovávání formuláře pro zrušení HTS na webu, občas také v jeho přejmenování … (Nápověda: Je třeba hledat pod odkazy "Podpora" a "Smluvní dokumenty")
Umělé protahování smluvního vztahu
Operátor zákaznické linky nemá pravomoc k ukončení smluvního vztahu a NESMÍ Vám sdělit, že výpověď musí být písemná; místo toho:
 1. Vám slíbí, že Váš požadavek předá kompetentnímu oddělení, jehož referent Vám během 3 až 7 dnů zavolá
 2. kompetentní pracovník Vám zavolá později, takže smluvní vztah se o jedno zúčtovací období prodlouží
 3. zjistíte, že sice jednáte s příslušným oddělením, ale že nic nevyřešíte, protože výpověď musíte podat písemně
 4. možná dostanete nabídku, že Vám příslušný formulář a popis dalšího postupu přijde poštou; POZOR, abyste neplatili paušál o další měsíc déle! (na slíbené byste mohli čekat i 3 týdny)
Máte-li již vytoužený formulář, vyplňte jej a odešlete doporučeným dopisem s doručenkou na adresu:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CC - Administrace požadavků
J. Babáka 2733/11
612 00 Brno
Počítejte s tím, že výpovědní lhůta 30 dnů začne (podle mé zkušenosti) běžet až od prvního dne následujícího zúčtovacího období (nikoliv ode dne doručení, jak je ve slušné společnosti zvykem). Jde o mou osobní zkušenost: na začátek výpovědní lhůty jsem si musela počkat do následujícího zúčtovacího období. Ve slušné společnosti by také platilo, že k výpovědi stačí dopis, v němž uvedete všechny náležitosti:
 1. jméno majitele pevné linky
  (= jméno osoby, která smlouvu s ČTc/O2 uzavřela,
  zpravidla je uvedeno na vyúčtování/faktuře)
 2. fyzická osoba:
  datum narození a rodné číslo majitele pevné linky
  firma: IČO a DIČ majitele pevné linky
 3. telefonní číslo pevné linky, již vypovídáte
 4. adresu umístění pevné linky;
  POZOR: nemusí jít nutně o adresu fakturační
 5. referenční číslo plátce
  (levý horní roh každé faktury);
  víte-li, uveďte i číslo smlouvy
 6. kontaktní adresu a kontaktní telefon (i mobilní)
 7. způsob vrácení přístroje
  (máte-li přístroj vlastní, uveďte to!)
 8. datum skončení smluvního vztahu;
  POZOR: připočtěte výpovědní lhůtu (30 dnů)!
  PŘÍKLAD Z OSOBNÍ ZKUŠENOSTI:
  zúčtovací období: od 16. do 15. dne v měsíci
  doručení výpovědi: 17. 04.
  začátek výpovědní lhůty: 16. 05.
  oficiální konec: 15. 06. ve 23:59:59
  skutečné ukončení: 15. 06. večer
  (cca 18.30 - ČTc nedodržel hodinu)
 9. místo a datum podpisu
 10. jméno, příjmení a podpis majitele pevné linky;
  nikoliv manželky/manžela apod.
Jednodušší je stáhnout si formulář, vyplnit (tak nejspíš na nic nezapomenete) jej a odeslat v doporučeném dopise s doručenkou. Máte-li možnost, předejte výpověď osobně v Telepointu - ten má povinnost zabývat se požadavky zákazníků (musí jít o Telepoint, nikoliv o partnerskou prodejnu - tam byste nemuseli uspět); na kopii si nechte napsat jméno přebírajícího, datum převzetí a pochopitelně podpis a razítko
Pro zaslání poštou použijte výše uvedenou adresu, neposílejte dopis na Olšanskou; dopis pošlete doporučeně s doručenkou, abyste měli potvrzeno alespoň datum převzetí. Chcete-li smluvní vztah s O2 opravdu ukončit, napište radši rovnou výpověď, nikoliv žádost. Pozor také při vyplňování formuláře O2: nevolte "žádost o ukončení dohodou ke dni" (abyste po 25 dnech neobdrželi odpověď, že O2 se žádostí nesouhlasí!); někteří zákazníci si stěžují i na to, že Telefónica na "Žádost" nereaguje vůbec.
Některé z výše uvedených kroků byste teoreticky mohli i vynechat (způsob vrácení přístroje, datum skončení smluvního vztahu s O2, …). Ale protože víme, s jakou slušností a korektností můžeme u O2 počítat, je lépe uvést vše. Mně se tento způsob osvědčil: O2 už mne nijak neobtěžovala, nepokoušela se mne přemlouvat, nabízet mi "vypojení na zkoušku" ani cokoliv jiného. Chcete-li mít od O2 rychle pokoj, věnujte výpovědi dostatek času/pozornosti. Vyplatí se Vám to!

PÁR UŽITEČNÝCH ODKAZŮ ZE STRÁNEK O2:

 1. KONTAKT PROSTŘEDNICTVÍM WEBU:
 2. PÉČE a PODPORA:

DODATEK: (25. LEDNA 2008)

Telefónica O2 včera (24. ledna 2008) změnila podobu svých webových stránek. Většina odkazů kupodivu fungovala i dnes, jen jsem si nějakou chvíli musela počkat na přesměrování. Některé stránky zmizely úplně, jiné se propadly trochu hlouběji do webu. Snáze dnes najdete výpověď, ale úplně zmizel odkaz na Obchodní podmínky pro poskytnutí krátkodobé slevy. Ani dnes jsem nenašla žádný formulář pro změnu cenového programu, ale mezi dokumenty ke stažení se objevily "Změna cenového tarifu/balíčku" pro bytové i podnikové stanice. Pod kontakty nyní najdete i schémata hlasového automatu na bezplatné lince. Přidávám dva odkazy - pro pevnou linku a technickou podporu.
 1. Originální výpověď na stránkách O2
  (jak dlouho asi bude tento odkaz funkční?)
  17. května 2008: odkaz již není funkční, výpověď jsem již na stránkách Telefónicy o2 nenašla, pouze dílčí výpověď barevné linky. Odkaz jsem tedy upravila alespoň na ni.
 2. "Změna cenového tarifu/balíčku pro bytovou přípojku"
 3. "Schéma pro pevnou linku" (800 123 456)
 4. "Schéma pro technickou podporu" (800 184 084)
Odkazy v textech na stránkách O2 často nejsou funkční (opět má osobní zkušenost), respektive jsou, ale zavedou Vás pouze na úvodní stránku nabídky služeb. Nemyslím si, že jde vysloveně o záměr. Spravovat tak rozsáhlý web musí být dost náročné. Je pravděpodobné, že se na správě podílí více skupin lidí, takže "levá ruka občas neví, co dělá pravá". Chcete-li se dostat přímo ke konkrétním formulářům, použijte výše uvedené odkazy, na stránkách O2 byste to, co hledáte, najít nemuseli. Formuláře výpovědí se v minulosti různě stěhovaly nebo přejmenovávaly (ev. oboje), takže vždycky bylo obtížné je najít.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Abych nemusela neustále hledat, kam se výpovědi "schovaly", vytvořila jsem dokument vlastní. Použila jsem všech náležitostí, jež O2 ke zrušení smluvního vztahu vyžaduje, takže vzdáleně původní dokumenty připomíná. Vycházela jsem z dokumentů ČTc a O2 (Ukončení smluvního vztahu a Ukončení dílčího smluvního vztahu). Do jednoho formuláře jsem sjednotila vše podstatné, takže jej lze použít i pro ukončení vztahu s následným převedením čísla k novému operátorovi.
Místo bodu "Beru na vědomí, že dnem ukončení smluvního vztahu mi bude ukončeno poskytování všech služeb elektronických komunikací, které mi byly Poskytovatelem zřízeny na základě mých dřívějších Specifikací / Smluv / Tel. přihlášek." jsem zařadila body tři:
 1. Přeji si, aby mi po ukončení smluvního vztahu bylo ukončeno poskytování všech služeb, jež mi byly ČTc/O2 zřízeny.
 2. Žádám, aby mne po ukončení smluvního vztahu firma O2 vyřadila ze všech databází pro marketingové účely!!!
 3. Nepřeji si, aby mne po ukončení smluvního vztahu firma O2 jakkoliv obtěžovala svými nabídkami apod.!!!
Jak vidíte, opravdu se hodí mít v ruce kopii s potvrzením převzetí výpovědi.
V některých dokumentech ČTc byl zařazen bod "DŮVODY UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU". Ten jsem samozřejmě zachovala, jenom jsem nabídku trochu rozšířila (např. přechod ke korektnějšímu operátorovi; chybí nabídka internetu bez telefonu atd.) Do zápatí dokumentu jsem přidala adresu, kam je třeba dopis odeslat. Nehodlám svůj dokument vydávat za práci O2, nechci ani, aby působil dojmem, že jde o originální dokument ČTc/O2. To jsem ostatně napsala i do komentáře (Soubor > Vlastnosti > Souhrnné informace). Záhlaví dokumentu neobsahuje žádné logo (i když bych si s tím původním nekvalitním dokázala poradit. No řekněte: kdo použije v záhlaví logo širší než samotný dokument a vyšší než záhlaví?) Zdá se, že s kvalitou jakékoliv práce u zmíněných firem je to stejné, jako s kvalitou jejich služeb.
Přestože dávám přednost Open Office a formátu .RTF, použila jsem původní formáty .doc (Writer, Word, …) a .pdf (Foxit Reader, Acrobat Reader, …). Dokumenty ke stažení - kliknout na požadovaný dokument pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat "uložit cíl odkazu jako …".) Ke stažení můžete použít následující odkazy:
"Výpověď/Zrušení pevné linky O2 krok za krokem" a "Výpověď pevné linky O2" (oba dokumenty v jednom archivu .zip):
Samotná "Výpověď pevné linky O2" (v archivu .zip):
(Poznámka: Odkazy aktualizovány 20. VIII. 2008.)
Přeji Vám všem, abyste výše uvedené odkazy nikdy nepotřebovali, a těm z Vás, kdo s Telecomem/Telefónicou O2 mají obdobné zkušenosti jako já, hodně trpělivosti, pevné nervy a funkční odkazy :-).

PS:

První "narozeniny" Zoufalý klient Telecomu nijak zvlášť neoslavil. K druhým "narozeninám" jsem se rozhodla mu věnovat e-mailovou schránku (však si ji zaslouží): ZoufalyKlient.CTc(zavinac)gmail.com. @ se pochopitelně píše bez závorek! Máte-li někdo problémy s řešením reklamací, napište mi. Neslibuji, že Vám dokáži poradit se všemi problémy, protože to třeba nebudu umět. Ale budu se snažit Vám pomoci sehnat alespoň odkazy či kontakty a povzbudit Vás. Povzbuzení mi v mém "boji s větrnými mlýny" dost chybělo. Chcete-li poradit s konkrétním problémem, popište jej co nejpodrobněji. Bez dostatečných informací nedokáži udělat vůbec nic.

A NA ZÁVĚR TROŠKA POVZBUZENÍ:

Já jsem nakonec se všemi reklamacemi uspěla (pomohla mi jedna pracovnice O2), takže jsem Telecomu/O2 zaplatila jenom to, co jsem objednala a skutečně čerpala. Chtělo to hodně trpělivosti a odhodlání se nevzdat, přestože jsem už několikrát měla chuť to vzdát a zaplatit, abych už konečně měla pokoj. Musela jsem opakovaně vysvětlovat, co jsem objednala, co Telecom fakturoval, a v čem vidím problém. Nejobtížnější bylo vysvětlit, že jsem se k internetu připojovala pouze v době stanovené objednaným paušálem, protože O2 dělala "mrtvého brouka", a tvářila se, že paušál, který jsem si objednala, neexistuje. Nakonec jsem vypracovala dvě statistiky: objednané/čerpané služby a fakturované služby, v nichž jsem každou položku doplnila příslušným komentářem. K tomu jsem připojila kopii internetové stránky, podle níž jsem službu objednala (naštěstí mne napadlo si ji stáhnout do počítače), a vše jsem odeslala příslušnému oddělení.
Reklamace se táhly přes rok, O2 mne předala "vymahačské" firmě - to už jsem měla chuť to vzdát. Ale pak jsem si řekla, že už toho moc ztratit nemohu. Zavolala jsem "vymahačské" firmě, vysvětlila jsem, že jsem vymáhanou částku reklamovala, a že reklamace dosud nebyla vyřízena. Firma si ode mne vzala telefon na příslušné oddělení, aby si vše mohla ověřit, obrátila se na Telefónicu a přestala na zaplacení naléhat.
Dostane-li se někdo do podobné situace (a to u ČTc nebylo nijak těžké; s O2 už žádnou zkušenost nemám), je dobré si vše zaznamenávat (včetně jmen příslušných pracovníků), upozornit operátora/y, že si rozhovor/y nahráváte a rozhovory si opravdu nahrávat. To upozornění je důležité, protože bez svého vědomí nesmí být nikdo nahráván.
_________________________
Připravuji:
 1. Nový přehled cen za volání pod názvem "Voláte hodně na pevnou? Zrušte pevnou!" Nejlevnější volání na pevnou linku s operátorem (nechte se překvapit)!
 2. Jak jsem málem pracovala pro O2

ICQ Atlas a SMS zdarma

18. května 2007 v 9:53 | ivzez |  ZdARMA
Jednou z příjemných služeb pro uživatele internetu je možnost posílání SMS z internetu do mobilních sítí zdarma.
Nejlépe tato služba funguje u Vodafone, kde není téměř žádné omezení. T-mobile umožňuje klientům, kteří si aktivovali službu (zdarma) "Můj T-mobile", odeslání 20 SMS do sítě T-mobile zdarma. Podobnou službu nabízí také O2 (nemám ale přesné údaje, protože O2 nevlastním, takže se nemohu zaregistrovat). Telefónica dále nabízí tzv. "SMS bránu", jejímž prostřednictvím lze bez registrace zdarma odesílat SMS do sítě Eurotel v délce max. 60 znaků.
V internetu najdete i další možnosti k odesílání SMS zdarma. Zpravidla nabízejí možnost odeslání SMS do sítě Vodafone a Eurotel (tam využívají výše zmíněnou bránu O2, takže SMS je omezena délkou 60 znaků).
Zajímavou službou pro uživatele ICQ Atlas je možnost odesílat SMS do sítě Vodafone a do sítě O2 zdarma (bez krácení). Kdyby se tato služba rozšířila i o T-mobile a o možnost odesílání SMS na pevnou linku, šlo by o dosti zajímavý projekt.
SMS zdarma je jistě příjemná záležitost. Pro mne je ale důležitější možnost psát SMS z počítačové klávesnice. Z mobilního telefonu píši SMS nerada, protože má příliš malé klávesy.

Update:

Služba ICQ Atlas již umožňuje posílání SMSek zdarma i do sítě T-Mobile.

VLAjkA pRO TibET

12. března 2007 v 9:07 | ivzez |  MEZihRY
Moc se mi líbilo, že naše města a obce v minulých letech vyvěšovaly tzv. vlajku pro Tibet, jež měla podpořit Tibet, okupovaný ČLR. Letos jsem ale ve zprávách tuto akci nezaregistrovala. Možná je to tím, že poslední dobou sleduji jenom hlavní večerní zprávy na Nově, protože dřívější nestíhám.

Každopádně si myslím, že jde o pěknou tradici. Tak aspoň symbolicky:

O "kOREkTNOSTi" ČTc (O2)

29. listopadu 2006 v 4:03 | ivzez |  MEZihRY
PRVNÍ VÝROČÍ
V druhé polovině listopadu 2005 jsem na bezplatné lince Českého Telecomu objednala INTERNET EXPRES IMPULS. 30. listopadu 2005 jsem obdržela samoinstalační balíček. 8. prosince jsem podala první reklamaci a 16. prosince 2005 vznikl BLOG ZOUFALÉHO kLiENTA tELECOMU, protože už tehdy bylo zřejmé, že se jednání s Telecomem povlečou.
Reklamace jsem podávala opakovaně, ale protože ČTc problém nijak neřešil, vypověděla jsem 30. ledna 2006 písemně INTERNET EXPRES se zdůvodněním a vysvětlením. ČTc mi naúčtoval jednorázový poplatek za nedodržení závazku (o závazku mne neinformoval ani písemně, ani pracovníci bezplatné linky!), který mi ale později uznal jako dílčí reklamaci. Protože jsem internet potřebovala, objednala jsem na přelomu února a března 2006 paušál INTERNET BASiC (připojení Dial-Up). Od té doby nebylo ani jedno vyúčtování v pořádku. Opakovaně jsem podávala reklamace, ale dosud nejsou všechny vyřešeny. Vyřešeny (SNAD) jsou reklamace týkající se INTERNETu EXPRES, nejsou uzavřeny reklamace ohledně chybného účtování INTERNETu 2000 BASiC, INTERNETu BASiC VOLNO a INTERNETu 2002.
STRUČNÉ SHRNUTÍ: Telecom (O2) mi fakturuje
místo OBJEDNANÝCH služeb Kč 2.839,85
NEOBJEDNANÉ služby ve výši Kč 8.792,68.
ROZDÍL v neprospěch klienta: Kč 5.952,83 !!
MiMOCHODEM: Dial-Up iNTERNET BASiC za měsíční paušál 224,91 Kč včetně DPH (bez DPH 189,- Kč) nabízí Telefónica O2 stále! (Snížil se jen počet hodin pro přístup k internetu v rámci paušálu v pracovních dnech: dříve 16:00 až 08:00, nyní 18:00 až 06:00). Opravdu nechápu, proč mi Telefónica fakturuje něco jiného, než jsem objednala a opakovaně reklamovala a reklamuji!
Výše uvedené částky se vztahují k období od 17. února do 16. června 2006. Kromě částek za internet v nich je zahrnut paušál za HTS a malé částky za hovory. Těm posledním nerozumím vůbec, protože jsem volala přes TELE2 RELAX. Částky jsou tak malé, že je sice nehodlám reklamovat, přesto bych ráda věděla, jak je to možné. Na můj dotaz O2 neodpověděla.
Ke zrušení INTERNETu EXPRES mne vedla nemožnost odesílat elektronickou poštu a nemožnost ukládání do internetu. Problém se vyřešil, až když jsem odpojila ADSL, a zapojila klasický modem. Kdo si ale může dovolit platit INTERNET EXPRES + Dial-Up? Stejně tak mne ke zrušení pevné linky nevedla její "nepotřebnost" nýbrž NEKOREKTNÍ JEDNÁNÍ Českého Telecomu. Problémy s ADSL a "vysokorychlostním" INTERNETem EXPRES jsem se snažila řešit přechodem z ADSL na INTERNET BASiC (paušál za dial-up: pracovní dny od 16:00 do 08:00 + soboty, neděle a svátky).
Vypovědět smlouvu s Českým Telecomem mne přiměly teprve problémy s účtováním a přístup ČTc:
 1. záměna INTERNETU BASiC za INTERNET BASiC VOLNO (pracovní dny od 18:00 do 06:00) +
 2. NEKOREKTNÍ ÚČTOVÁNÍ dob strávených v internetu od 16:00 do 18:00 a od 06:00 do 08:00 jako INTERNET 2002) ale hlavně
 3. přístup ČTc, který se tvářil, že o paušálu, který jsem si objednala na základě nabídky v internetu, nikdy neslyšel
Abych byla upřímná, dnešní mezihra by měla mít spíše podtitul "o naivitě a trpělivosti zoufalého klienta Telecomu".

PÁR UŽITEČNÝCH ODKAZŮ ZE STRÁNEK o2:

 1. NAPIŠTE NÁM
 2. REKLAMACE datových a hlasových služeb
 3. STÍŽNOSTI: Formulář pro podání stížnosti
 4. PÉČE A PODPORA: Dokumenty ke stažení
 5. ORIENTACE: Mapa stránek O2
Doufám, že tyto odkazy potřebovat nebudete (pokud ano, ať Vám pomohou). Přeji všem, kdo mají s ČTc (O2) problémy, pevné nervy, dostatek trpělivosti (tu budete potřebovat) a držím Vám palce.

Telefonování zdarma

24. listopadu 2006 v 2:11 | ivzez |  ZdARMA

Telefonování zdarma, "SOS SMS" a zapalování svíček


PeterZahlt


aneb volání zdarma
na pevnou linku
(USA a Kanada:
i do mobilních sítí)
V německém internetu jsem "potkala" zajímavou službu pro místní i dálková volání z pevné linky na pevnou linku, do US a Kanady i do mobilních sítí "PeterZahlt". Od 06:00 do 24:00 lze v pracovních i volných dnech zdarma volat. V nabídce jsou zatím: Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada (i mobilní sítě), Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Singapur, Španělsko, Švýcarsko, USA (i mobilní sítě) a Velká Británie. Počet zemí se postupně zvyšuje, návštěvníci stránek mohou zadávat návrhy pro zařazení dalších zemí.
Voláte z pevné linky, nikde se nemusíte registrovat, nemusíte ani instalovat žádný program. Jedinou podmínkou je být po celou dobu telefonátu připojen/a k internetu a mít spuštěný internetový prohlížeč. Obě čísla (své i volaného účastníka) zadáte na domovské stránce PeterZahlt. V okně prohlížeče se v průběhu hovoru střídají reklamy (nebo - jak se na stránce uvádí - "zajímavé informace"). Kdybyste okno prohlížeče zavřeli, hovor se ukončí. Maximální délka hovoru je 30 minut, před ukončením budete upozorněni na blížící se konec hovoru. Tomu, kdo službu zneužije, bude na 48 hodin zablokován přístup.
Služba byla spuštěna letos v létě a každý měsíc přibývají nové země. Cílem nebo přáním provozovatele stránky "PeterZahlt" je zprostředkovat všem zájemcům bezplatné telefonování po celém světě. Spojení je podobně jako u služby Skype vedeno přes internet až k poslední ústředně, poslední úsek z ústředny k volanému účastníkovi (místní spojení) je hrazen z příjmů za reklamu (proto musí být v průběhu hovoru otevřeno okno internetového prohlížeče). Podle zpětných reakcí (feedback) mají návštěvníci o službu zájem a dost si ji pochvalují (Nečetla jsem ale všechno, ohlasů je tam hodně.) V poslední době přibývají požadavky na zřízení služby pro Rumunsko a Turecko, já jsem přidala požadavek na ČR (obávám se ale, že je jediný). Umíte-li německy, můžete si přečíst podmínky a FAQ (odpovědi na často kladené otázky). Kdybyste něčemu nerozuměli a potřebovali pomoct s němčinou, napište mi do komentářů. Budu-li mít čas, pokusím se pomoct.
Tahle služba se mi opravdu moc líbí. Vzhledem k tomu, že se aktivuje z internetu, nikoliv z vlastního telefonu, by stačilo by mít od o2 paušál Mini, veškeré hovory by se pak uskutečňovaly prostřednictvím služby zadarmo. Škoda, že prozatím není v seznamu zemí ČR (to se ale může změnit). Podobné služby by mohly s telekomunikačním prostředím a monopolem dost zahýbat. Myslím si, že by mohly být zajímavé i pro náš internet.

ZČU Plzeň

Západočeská univerzita Plzeň zkoumá četnost používání slov v hovoru. V rámci průzkumu je možné volat zdarma jak z pevné linky na pevnou, či na mobil, tak z mobilu na pevnou linku nebo na mobil, za předpokladu, že souhlasíte s nahráváním svého hovoru. Hovory se nahrávají pouze za účelem výše uvedeného průzkumu a čísla, která takto zadáte, se nikde neobjeví. Nikde jsem nenašla, jak dlouho bude průzkum probíhat, takže nevím, jak dlouho bude tato nabídka platit. Včera jsem ji vyzkoušela a mohu potvrdit, že jsem volala skutečně zdarma. Kvalita hovoru je poněkud slabší, než jste asi zvyklí, ale je přijatelná.
POSTUP:
 1. Připravte si číslo, které chcete volat (na zadání budete mít jen asi 30 vteřin).
 2. Zavolejte na číslo 726 918 809 (volání je někdy nutné opakovat, protože bývá obsazeno).
 3. Máte-li štěstí, telefon dvakrát zazvoní a naskočí obsazovací tón - zavěste.
 4. Za chvilku Vám zavolá zpět automat a požádá Vás o zadání čísla druhého účastníka. Informuje Vás i druhého účastníka o nahrávání hovoru a o podmínkách. Nakonec Vás spojí.
 5. Mluvit pak můžete maximálně 15 minut, zadání čísla ani informace pro oba účastníky Váš hovor nekrátí.

OSKAR (Vodafone)

V tomto případě sice nejde o volání, ale pro úplnost uvádím i novou službu mobilního operátora Vodafone. Ten asi před měsícem představil nový typ SMS, tzv. SOS SMS". Po zadání *101*volané číslo# odešle Vodafone na zadané číslo (pouze v ČR!) následující SMS: "Vas znamy vam z cisla xxxxxxxxx poslal tuto SOS SMS. Asi ma potize a prosi vas o zavolani. Tak se ozvete. Pekny den, Vodafone." Službu mohou využít klienti Vodafone i při vyčerpaném kreditu, při překročení limitu na volání nebo se zablokovanými odchozími hovory (není to ale podmínkou). V případě zneužívání Vodafone službu zablokuje.
Oceňuji, že Vodafone (oč hezčí byl OSKAR!) myslí na své klienty.

Kerzen anzünden
aneb zapalování svíček

Další zajímavou bezplatnou službou je možnost "zapálit v internetu svíčku" pro někoho blízkého nebo pro sebe sama. Při zapálení svíčky můžete zadat své jméno nebo přezdívku, pro koho je svíčka určena a krátký text, přání nebo básničku. Obrázek hořící svíčky můžete poslat jako pohlednici svým známým a přátelům nebo je můžete "pozvat", aby se s Vámi na svíčku podívali. V současné době tu na 370 stránkách "hoří" 11.245 svíček ze 119 zemí.
K procházení gratefulness.org/candles máte na výběr 14 jazyků (např. němčinu, angličtinu, ruštinu, polštinu a další). Je docela zajímavé prohlédnout si již zapálené svíčky a texty k nim. Lidé tu svíčky zapalují z nejrůznějších důvodů, zakládají a organizují dokonce různé slupiny. Mně osobně se nejvíc líbí svíčky zapálené jen tak někomu pro radost (třeba s básničkou či s krátkým podravem) nebo třeba svíčky "pro mír". Ty poslední mi připomínají svíčky a rolničky ze 17. listopadu 1989 na Národní třídě ... (pozdrav pro Vás).
Předpokládám, že znáte podobně zajímavých služeb a stránek více. Máte-li nějaký návrh, co by Vás zajímalo, co byste rádi doporučili, zanechte mi jej prosím v komentářích. Až se jich sejde více, zveřejním je v některém dalším příspěvku.

AUTORkA

28. října 2006 v 20:17 | ivzez |  MEZihRY

Pár informací o autorce


Bang Bang ke stažení

28. října 2006 v 19:22 | ivzez |  MEZihRY
Hančí ve svém blogu občas píše o zajímavých filmech, knížkách a obrazech. V poslední době zveřejňuje velice zajímavé a pěkně napsané vzpomínky.
Něco podobného bych ráda zavedla i já, má doporučení se ale budou týkat především kvalitního freeware - programů, které jsou zdarma, jež jsem vyzkoušela a ráda používám. Občas samozřejmě zmíním i další věci, jež mne zaujmou (jako třeba dnes Hančí blog, který najdete i v mých oblíbených stránkách, nebo písničku Bang Bang).
Nedávno jsem se nechala nachytat písní v upoutávce na film, který mne nijak nezaujal. Kvůli krásné písničce z roku 1966 "Bang bang" (byla použita v úvodu filmu Kill Bill), kterou zpívá Nancy Sinatra, toho ale nelituji. Píseň jsem pak dlouho hledala v internetu. Protože jsem našla spoustu nefunkčních odkazů a ještě víc odkazů na placenou službu, rozhodla jsem se uvěst odkaz na stažení písně ve formátu mp3 zdarma: Bang Bang. Nenechte se odradit reklamou, která se zobrazuje nahoře! "Download" najdete až dole.Pro úplnost: velikost souboru je 784 kB (802 816 bytů) a stáhne se velmi rychle.

Zoufalý klient ... 26

16. října 2006 v 10:46 | ivzez |  tELECOM
Reaguji na komentář s prosbou o pomoc při výběru vhodného tarifu. Předesílám, že nejsem finanční expert. Veškerá srovnání cen za hovor vycházejí z mých osobních potřeb, jsou tedy účelová.
Nezahrnují všechny nabídky operátorů, jež mohou ceny volání dále snížit.Např. T-Mobile nabízí ke svým tarifům balíček volných minut na pevnou linku, ale ty lze čerpat až po vyčerpání volných minut v rámci tarifu. Podobně tomu je i u dalších operátorů. Nemohu využít ani nabídku výhodnějších volání ve skupině, protože to obnáší mít v rodině (či jiné skupině) dva tarify od jednoho operátora. Nezajímají mne ani výhodné SMS. Ty posílám jen zcela vyjímečně a z internetu, protože se mi lépe píše na klávesnici počítače než na klávesnici telefonu. MMS neposílám vůbec. Z nabídek operátorů mne tedy zajímá pouze volání. Zmiňuji-li kdekoliv jakoukoliv cenu, je vždy včetně DPH, tedy ve skutečné výši.
Já volám nejčastěji T-Mobile a pevnou linku, občas Eurotel. Dcera má naprostou většinu volání do T-Mobile a Vodafone, občas Eurotel a pevnou linku. Já mám tarif Vodafone "Odepiš" (paušál: Kč 11,90, se 40 volnými minutami v síti Vodafone; vyplatí se i když občas zavoláte třeba na pevnou;), který převážně využívá dcera (skoro 18), a Twist od T-Mobile. (Twist Bonus: volání v síti T-Mobile ve špičce za 5,70/1min., mimo špičku za 1,19/min. Dceři teď zřídíme tarif "Bav se" od T-Mobile. Možná by stála za úvahu karta 02 Quatro, s níž stojí volání v síti Eurotel (02) v době od 16:00 do 07:00 (+ víkendy a svátky) 3,00 Kč za 1 minutu (účtuje se 1 minuta, dále po 1s).
Porovnám-li naše výdaje za telefon a internet v době s Telecomem a v době po Telecomu, docházím k zajímavým údajům. Zkráceně: s Telecomem jsme za volání a internet utratily přes tisíc Kč měsíčně, nyní se vejdeme do 750. (Je pravda, že jsme zkraje hodně omezily volání na pevnou linku, "osmělujeme se" teprve nyní. Porovnání bude průkaznější, až budeme volat, jak jsme byly zvyklé.)
Propočetla jsem ceny za hovor s tarify těchto poskytovatelů: Telefónica 02, Eurotel, T-Mobile a Vodafone. U 02 beru v úvahu pouze samostatnou pevnou linku a samostaně mobil, nikoliv kombinaci obou. Nabídku 02 uvádím jen pro ilustraci. V červnu jsem se úspěšně zbavila Telecomu a nemám chuť lézt do stejného "chomoutu" znovu. Kromě toho je nabídka 02 bezkonkurenčně nejdražší. Telefónica by mohla být schopná konkurence, kdyby pochopila, že tarifikace 2 minuty a dále po minutách na pevnou linku (na mobil 1 minuta a dále po 30s) je nehoráznost, a začala účtovat stejně jako mobilní operátoři - tedy 1 minutu a dále po 1 s. Ale třeba Telefónice (stejně jako dříve Telecomu) vůbec nejde o trh s pevnou linkou. Třeba chce mít historické zásluhy za rozšíření mobilních telefonů v českých domácnostech. Už dnes jsme v Evropě v tomto ohledu na jednom z předních míst.
Srovnání cen jsem umístila ve formátu .xLS a .pdF na stránku Zoufalý klient Telecomu, kde najdete i výpověď HTS (hlasové telefonní stanice). Pro porovnání jsem vycházela u O2 z předpokladu provolání 100 minut nad rámec tarifu (Mini 50 minut a Nonstop 200 minut). U volání na mobil jsem počítala s 50 minutami provolanými nad rámec tarifu (při vyšším počtu by si klient pravděpodobně aktivoval vyšší tarif). Odkaz na stránku s dokumenty ke stažení najdete jako první v "Zajímavých odkazech", odkazy na soubory (jde o účelový přehled!) najdete v následujícím odstavci (vždy s uvedením typu a velikosti souboru). Odkaz na objektivnější porovnání cen za volání najdete jako první odkaz v "Zajímavách odkazech" (článek je ze 6. května 2006, autor Jan Božek použil pro srovnání 60 minut volání, ani on ale nezohledňuje ceny SMS nebo MMS). Zajímavé údaje a srovnání uvádí také DonBahno, který se se zabývá také internetem, digitální televizí a technickou stránkou. Mé údaje jsou z července 2006, o novou nabídku O2 jsem je nerozšířila.
Telefónica O2, Eurotel, T-Mobile a Vodafone - porovnání cen hovorů
POZOR: TELEFÓNICA O2 účtuje minimální délku hovoru na pevnou linku 2 minuty, dále po minutách, na mobil 1 minutu, dále po 30s. Všichni MOBILNÍ OPERÁTOŘI účtují volání na pevnou linku i na mobil shodně: první minutu celou, dále po 1s.

04. VIII. 2008 - UPOZORNĚNÍ:
Ceny již neplatí (aktuální přehled připravuji).


Stáhněte si:
Ceny za volání (formát PDF, 51 kB)
Ceny za volání (komprimovaný formát PDF, 48 kB)
Ceny za volání (sešit Excel - formát XLS, 47 kB)
Ceny za volání (komprimovaný sešit Excel, 12 kB)
Pro práci se sešity Excel nemusíte vlastnit MsOffice, velmi dobrý je kancelářský balík zdarma OpenOffice. (V mnohém předčí microsoftí produkt. Umí např. přímý výstup do formátu PDF, takže nepotřebujete drahý Acrobat!). K prohlížení se hodí také ExcelViewer od MS, který je zdarma (ten ale neumožňuje žádné úpravy, jde opravdu jen o prohlížeč). K prohlížení formátu PDF můžete použít buď známý Acrobat Reader nebo výrazně menší a podstatně rychlejší Foxit Reader. K rozbalení archivu "zip" se hodí např. Power Archiver (freeware, česká lokalizace, podpora mnoha formátů: RAR, GZ, TAR, BZ, ARJ, ...). Budete-li mít zájem o odkazy na stažení výše zmíněného freeware, dejte mi vědět v komentářích.
Sccreenshot přehledu cen za hovor v Excelu

Zoufalý klient ... 25

2. října 2006 v 4:14 | ivzez |  tELECOM
Když jsem si procházela a prohlížela stránky 02, našla jsem i fomulář pro podání stížnosti. Nedalo mi to, a "cvičně" jsem odeslala stížnost na postup Českého Telecomu při vyřizování mých reklamací.
V pátek se se mi ozvala pracovnice z Pardubic s návrhem "rozumné dohody". Já jsem požadovala 50% slevu za celé období (3 měsíce) a neúčtování pokuty za předčasné ukončení závazku. Přistoupila jsem na odečtení pokuty a jednoho paušálu za Internet Expres.
Teď už jen vydržet a dořešit reklamaci za paušál a surfování přes Dial Up. Už před prázdninami jsem totiž měla chuť to vzdát, všechno zaplatit a mít od Telecomu konečně pokoj. Ale pak jsem narazila na článek od Jána Simkaniče "Vyhrál jsem nad Telecomem" na http://www.mesec.cz. Uvědomila jsem si, že ČTc hraje právě na to, že lidem nakonec dojde trpělivost. A tak jsem se rozhodla pokračovat. (První reklamace: začátek prosince 2005; částečně uznaná reklamace: 29. září 2006.)

oU oU ... 24

5. září 2006 v 15:09 | ivzez |  tELECOM

aneb Telefónica O2

čili MODROBÍLÉ MONSTRUM
Po shlédnutí reklam výše zmíněného mamutého operátora se mi zdá, že částečná úprava image a změna jména jsou všechno, co hodlá O2 pro své klienty udělat.
Podívala jsem se na internetové stránky "Telefónica O2" ("http://cz.o2.com"). Nic zvláštního jsem nečekala, takže mne celkem příjemně překvapily. Telefónica nahradila ohavné žlutomodré logo jednoduchým modrobílým, jež působí mnohem lépe. Nabídka O2 není tak nepřehledná, jako nabídka Eurotelu nebo Českého Telecomu. Obsahuje přehlednou a funkční mapu stránek. Na řadě stránek dokonce v patičce najdete odkaz "Napište nám", ale neradujte se předčasně: ten Vás zavede jenom na stránku s adresami pro korespondenci a s nechvalně známými telefonními čísly.
Problém, který již před nějakou dobou zveřejnil Pixy, tedy nevyřešila ani Telefónica. Kontaktní formulář na stránkách O2 prostě nenajdete. Že by zaměstnanci skutečně uměli jenom telefonovat? Třeba jenom tvůrce stránek nezvládne zprovoznit funkční kontaktní formulář. Nebo se O2, stejně jako dříve Telecom, obává, že pro příliv stížností nebudou mít její zaměstnanci čas na jinou práci? Je pravda, že po zkušenostech s bezplatnými linkami, jež Vás buď přepojí jinam, než potřebujete, nebo hovor ukončí, aniž by Vás spojily, by e-mail nebo formulář využila řada klientů.
UPDATE (27. XI. 2006): Odkaz "Napište nám" v patičce už byl opraven. Nyní Vás zavede na stránku, kde si můžete vybrat "typ podnětu, ve kterém chcete O2 kontaktovat" a po kliknutí na odkaz se otevře kontaktní formulář.
Změnila se nabídka připojení k internetu přes Dial-Up. Telecom nabízel Internet 2002, a dva paušály Internet BASIC 2000 a Internet BASIC VOLNO. O2 nabízí už jen Internet BASIC za 224,91 Kč měsíčně s DPH a posunula špičku:
 1. Dříve: 16:00 až 08:00 + víkendy a svátky (Internet Basic 2000)
 2. Nyní: 18:00 až 06:00 + víkendy a svátky (Internet Basic).
Přestože se v pracovních dnech snížil počet hodin, po které můžete být v rámci paušálu připojeni k internetu, je pro zákazníky dobré, že se nabídka zjednodušila. Už by se nemělo stávat, že jednu službu objednáte a jinou Vám naúčtují.
Vedle již zmíněného Internetu Basic nabízí Telefónica O2 ještě paušál Internet STANDARD, což je připojení k internetu na neomezeně dlouhou dobu za 581,91 Kč měsíčně s DPH. Předpokládám, že se u Internetu STANDARD (ač to nabídka O2 výslovně neuvádí) již nerozlišuje doba strávená na internetu ve špičce a mimo špičku.
POZNÁMKA: Ceny uvádím včetně DPH, tedy ve výši, kterou zákazník skutečně zaplatí. Ten zlozvyk, uvádět ceny bez DPH, už mne docela štve. Člověk aby měl v hlavě kalkulačku.
Nedělám si iluze, že by se na bezplatných linkách v brzké době něco změnilo. Takže bohužel pořád platí, že než by náš největší operátor investoval do technologií, kvalifikace svých zaměstnanců a kvality služeb, zaplatí radši za reklamy. Mám dojem, že ty současné byly dražší, než reklamy s Janem Krausem. Obávám se jen, že dokud se počet klientů markantně nesníží, nebude Telefónica O2 svůj přístup ke klientům měnit.
Kdo mne nezklamal, je DonBahno, který uvádí ceny O2 TV. Porovnává nabídku O2 TV s nabídkou Digi TV. Kromě cen se u něj můžete seznámit i s nabídkou programů (v příspěvku "O2TV - dost drahá televize"). Srovnání nabídky O2 TV a UPC najdete v blogu Marigold (v příspěvku: "O2TV má zajímavé funkce, ale cena slabá - žádná konkurence pro UPC)".
POKUD SE VÁM ZDÁ, ŽE ODKAZY UVÁDÍM PONĚKUD TĚŽKOPÁDNĚ, vězte, že BLOG.CZ maže u odkazů atribut "title".

iNSPiROVAL MNE ...23

12. srpna 2006 v 2:37 | ivzez |  tELECOM
DonBahno svým příspěvkem z 31. května 2006:
"nezaspěte dobu? Telecom dobu zaspal už dávno!"
" … Mimo jiné to ukazuje, jak Telecom rve peníze raději do různých reklam, především těch s Janem Krausem ..., místo toho, aby peníze investoval tak, aby se to promítlo do kvality nabízeného připojení."
Já k tomu dodávám:
Pro Telefónicu, dříve Telecom, je obchodní politika
jako pro Agathu Christie telenovela,
slušnost a poctivost zřejmě sprostým slovem.
Nejsem technik, ale něco málo vím o obchodování, propagaci ale hlavně o poctivosti a slušnosti. Kdybych měla prodávat Internet "Expres", postupovala bych následovně:
 1. zakoupila bych kvalitní modemy
 2. Internet Expres bych otestovala i na starších počítačích
  (ne každý má doma nejvýkonnější sestavu)
 3. nenabízela bych "PC strážce", který v řadě počítačů působí problémy, a k jehož správnému nastavení již klient potřebuje odbornější znalosti
 4. proškolila bych techniky linky technické pomoci tak, aby klientům dokázali pomoct a poradit (měření rychlosti odbornou pomocí není, kromě toho lze rychlost změřit v internetu)
 5. před zahájením prodeje bych zřídila sekci Techzona
  (ne až po 3/4 roce)
 6. proškolila bych prodejce; TEPRVE POTOM
 7. bych zařídila kvalitní reklamu
 8. místo modemu a jednoho nebo dvou měsíců surfování za 1 korunu bych nabídla odbornou instalaci za Kč 335,--
  Jednoduchá obchodní úvaha:
  Nejlevnější modem: Kč 890,--
  nejnižší paušál za ADSL: Kč 475,--
  celkem: Kč 1.365,--
  instalace: Kč 1.700,--
  Zdůvodnění:
  Odbornou instalaci za Kč 1.700,-- si neobjedná téměř nikdo, čímž se zvyšuje pravděpodobnost problémů. Kvalitní modem a kvalitní službu nemusím nabízet pod cenou. Nabídnu-li levně odbornou instalaci, bude služba pravděpodobně fungovat i laické veřejnosti, a právě s touto skupinou klientů bych měla počítat. Většina odborníků potřebuje rychlejší internet bez FUP, takže se na mne obrátí jen v případě, že nemají jinou možnost. Odbornou instalaci nebude potřebovat každý.-> Nemůžu nevydělat. Tolik obchodní úvaha. I u nás jsou spokojení klienti nejlepší reklamou.
 9. ponechala bych klientům možnost odstoupení od smlouvy pro nefunkčnost bez penále (ani odborná instalace není 100% zárukou bezchybného provozu)
 10. zvážila bych možnost samostatného paušálu pro internet
Ale to by náš téměř monopolní poskytovatel pevných linek musel začít zaměstnávat kvalitní odborníky, kteří by měli na zřeteli zájem klientů, tedy i firmy.
MALÉ ODBOČENÍ: Ono je to v naší zemi podivné. Před r. 1989 se řada lidí řídila rčením, že kdo neokrádá zaměstnavatele a stát, okrádá rodinu. Dnes titíž lidé okrádají zaměstnavatele, stát a zákazníky. Stěžujeme si na firmy, jako je právě Telecom, nyní Telefónica, ale měli bychom si uvědomit, že firmy nikoho neokrádají. To dělají lidé s platy, jaké si většina z nás těžko představí, kteří stále nemají dost. Aby mohli své příjmy dále zvyšovat, "musí" okrádat.
Z jiného soudku: Zaměstnavatelé často nutí zaměstnance pracovat v nedůstojných podmínkách nebo bez pracovní smlouvy. Zaměstnanci si to nechají líbit, protože se bojí o práci. Znám několik soukromých firem, jejichž majitelé brání zaměstnancům pod hrozbou propuštění z práce v založení odborů nebo v čerpání dovolené. V jedné z těchto firem si zaměstnanec donedávna musel dovolenou předem napracovat. Další firmy určují, kdy, jak často a na jak dlouho smějí zaměstnanci na WC… Určitě znáte řadu dalších příkladů.
Další jednoduchá obchodní úvaha:
Vlídné pracovní klima a spokojenost zaměstnanců vede ke kvalitnějšímu pracovnímu výkonu. Kvalitnější pracovní výkon produkuje větší zisk, vede tedy k prospěchu firmy a jejího majitele.
Přiznám se, že je mi z toho smutno. Rok 1989 jsem uvítala, jako asi většina našich obyvatel. Ale pod pojmem "svoboda" jsem si představovala a představuji něco jiného, než kolem sebe vidím. Mám pocit, že řada lidí včetně našich představitelů zaměňuje svobodu se svéprávím. To, co předvádějí naši politici, lze jen těžko nazvat demokracií. Z toho, co v listopadu 89 začínalo tak nadějně a slibně, zbyla snad jen svoboda slova, a to ještě ne v médiích. Viz Res publica ... nebo Česká televize je nepoučitelná.
Ale dost odboček, vraťme se k Telefónice!
DonBahno kritizuje rychlost a kvalitu připojení, já kvalitu služeb a přístup ke klientům. Nabízí se otázka, jak je možné, že od Telefónicy neodchází více klientů, že se jí dokonce daří získávat klienty nové. Na jaře a počátkem léta odcházelo od Telecomu (podle TELE 2) 300 až 400 tisíc klientů měsíčně. Tento "odliv" je možný jenom v oblastech, kde existují další možnosti připojení k internetu. V naší republice je bohužel hodně míst, kde pokrytí internetem nabízí pouze Telefónica. Přístup přes mobil je zpravidla dražší, takže lidé pak dají přednost levnějšímu ADSL od Telefónicy. Dodnes je u nás hodně míst, kde je jediným přístupem k internetu Dial Up od Telefónicy. Jak se bude rozšiřovat pokrytí WIFI, ADSL a kabelem, bude se snižovat počet lidí závislých na Telefónice. Obávám se ale, že to ještě nějakou dobu potrvá.

Zoufalý klient ... 22

19. června 2006 v 15:34 | ivzez |  tELECOM

Dnes jsem obdržela od Telecomu "vyřízení" svých reklamací.

Odečítá od posledních dvou faktur poplatky za připojení k internetu, takže doplatím jen paušál za dial-up. Co se týká Internetu Expres - tam trvá na svém, že ze strany Telecomu nedošlo k žádné chybě. Posílám další reklamaci.

Další články


Kam dál